instinkt-formel.comMain / Trivia / Macaafa qulqulluu afaan oromoo

Macaafa qulqulluu afaan oromoo

Macaafa qulqulluu afaan oromoo

Name: Macaafa qulqulluu afaan oromoo

File size: 631mb

Language: English

Rating: 6/10

Download

 

15 Dec - min - Uploaded by Agape Getachew Afaan Oromoo Macaafa Qulqulluu Sagaleedhan - Wangeela Yesuus. Yohaannisii. http. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. Guutummaatti ykn gartokkoon isaa afaan oliin argama. Kitaaba Qulqulluu Hiika Addunyaa Haaraa (Maatewos-Mulʼata). Daftee baafachuu akka dandeessuuf, kitaabonni Kitaaba Qulqulluu fi boqonnaawwan isaanii duraa duubaan kaaʼamaniiru. Kitaabni Qulqulluun Hiika .

22 Feb Nearly years after the translation of bible into Afan Oromo by Onesmus Nesib and the first printed Afaan Oromoo Bible on paper, the way. 20 Apr Oromo Bible - Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo Bible is an offline Oromo bible ( Macaafa Qulqulluu) with KJV English instinkt-formel.comfa Bible. Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef. Gara Hiika Afaan Oromoo www. Fuulawwan nuyi Afaan Oromootiin qabnu Kan armaan gaditti.

Get this from a library! Macaafa qulqulluu: afaan oromoo.. [YaʼItyop̣yā maṣhaf qedus māh̲bar.;]. 7 Apr Download Afaan Oromo Bible - Macaafa Qulqulluu Apk instinkt-formel.com instinkt-formel.comluu free- all latest and older versions( Bible in Oromo Language / Macaafa Qulqulluu / Affan Oromoo / Hiikan Haaran / New Translation in Latin Script CLLT. Oromo, also known as Afaan Oromo. Download Oromo Bible - This app give you complete Afaan Oromo Bible known as Kitaaba Qulqulluu. We offer Latin and Ethiopic Script in PDF formats. Also we . Macaafa qulqulluu: afaan oromoo. Language(s): Oromo. Published: Addis Ababaa: Waldaa Macaafa Qulqulluu Itoophyiyaa, Subjects: Oromo language.

Oromo Bible FREE. Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo argachuun waggaa dheeraaf dheebuu. Dheebuu bara dheeraa macaafa qulqulluu kana. Qo'annoo Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootiin ~ Dhuma irratti, Macaafa Qulqulluu qo'achuu qofaan galma isa dhumaa miti. Galmi isaa Waaqeffannaa gadi. Daa'immaniif Macaafni Qulqulluun seenaawwan Macaafa Qulqulluu karaa: toora bilbila mobaayilii/GDD dabalatee, afaan daa'imti tokko dubbatu kamiinuu. Daa'immaniif Macaafni Qulqulluun seenaawwan Macaafa Qulqulluu karaa: toora weebsaayitiitiin, bilbila mobaayilii/ GDD, tiraaktii halluu qabaniifi.

More:

В© 2018 instinkt-formel.com - all rights reserved!